Hop qua tet
Rượu vang
Bia leffe
Rượu vang

Bánh Scotland (x-cốt-len)