Hop qua tet
Rượu vang
Bia leffe
Rượu vang

Bánh Mỹ (USA)